Project

     This course 2013-2014 the school is continuing the English project in which students do some Science units in English and prepare plays to act in front of others students.
     The project seeks the improvement in oral English and the use of English in other contents, not only the English classroom.
    Our students learn vocabulary and content of Science in English. We try to use this vocabulary in the plays, so the final objective is to use this vocabulary  in a theater play.  This way the study of Science in English has a meaning for them: acting in a play!
     We do it in all the courses from 1st. grade to 6th grade.
      We are centered in the achivement of three aims:

 • Successful learners: who enjoy learning, make progress and achieve.
 • Confident individuals: who are able to live safe, healthy and fulfilling lives.
 • Responsible citizens: who make a positive contribution to society. 


 • Els objectius que ens proposem assolir són:


  LLENGUA ANGLESA
  CICLE INICIAL
  CICLE MIG
  CICLE SUPERIOR
  PARLAR I ESCOLTAR
  - Recordar el que han escoltat.
  - Reconèixer que la comunicació inclou la parla no verbal com els gestos, la entonació, el contacte visual.
  - Parlar amb claredat, per torns, escoltant als companys.
  - Explorar la part imaginativa del llenguatge.
  - Identificar i respondre a paraules, sons i ritmes.
  - Preguntar i respondre preguntes simples.
  - Entendre convencions simples del llenguatge (saludar, acomiadar-se, donar les gràcies...).
  - Veure que la parla canvia segons les circumstàncies.
  - Saber reflectir com la parla canvia en diferents circumstàncies.
  - Organitzar el que es diu, seleccionant les idees importants i el vocabulari apropiat.
  - Prendre rols diferents.
  - Representar accions, temes i sentiments.
  - Explicar les pròpies idees i coneixements.
  - Preguntar i respondre preguntes simples.
  - Entendre i seguir convencions simples del llenguatge (saludar, acomiadar-se, donar les gràcies...).
  - Reconèixer i respondre a paraules familiars, categories de paraules i frases curtes.
  - Saber mantenir l'atenció de l'oient utilitzant el to de veu, la sorpresa, l'expressió corporal...
  - Avaluar la parla pròpia i la dels companys i identificar com varia.
  - Mantenir diferents rols ajustant-se a cada un.
  - Identificar diferències entre el llenguatge oral i escrit.
  - Utilitzar el llenguatge per treballar col·laborativament.
  - Saber ajustar la parla a l'oient, el context i a qualsevol tecnologia de comunicació que s'estigui utilitzant (vídeo, webcams...).
  - Intentar donar significat a les paraules noves.
  - Identificar les idees principals del que es sent.
  LLEGIR I COMPRENDRE
  - Sentir i identificar fonemes per a descodificar el text.
  - Relacionar sons i paraules utilitzant els propis coneixements.
  - Reconèixer com els escriptors fan servir patrons de ritme, rima i so.
  - Identificar personatges i les seves característiques.

  - Centrar-se en el significat del text com un tot.
  - Utilitzar deduccions per a trobar el significat.
  - Reconèixer com els escriptors utilitzen les paraules i una varietat de formes del llenguatge i estructures per a crear efectes.
  - Saber buscar paraules claus per a localitzar i seleccionar informació.
  - Reconèixer i entendre paraules familiars, frases i oracions simples.
  - Llegir i interpretar diferent tipus de textos.
  - Fer connexions i comparacions entre diferents parts del text.
  - Buscar informació utilitzant les TIC i saber fer eleccions per a escollir la informació apropiada.
  - Utilitzar inferències i deduccions per a entendre el significat del text.
  - Llegir en veu alta amb expressió i precisió.
  - Entendre els punts principals del text i alguns dels detalls d'allò que es llegeix.
  ESCRIURE
  - Escriure paraules conegudes.
  - Seleccionar i utilitzar paraules familiars i frases per a realitzar petits textos amb significat.
  - Expressar idees en frases i textos curts.
  - Reconèixer i aplicar la relació entre sons i ortografia.
  MEDI SOCIAL, NATURAL I CULTURAL CICLE INICIAL CICLE MIG CICLE SUPERIOR - Valorar la importància de respectar i protegir el medi. - Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, reproducció) d’animals propers, amb la seva identificació com a éssers vius. - Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel material. - Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants. - Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte. - Reconèixer i explicar les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, mostrant una actitud de respecte pel medi. - Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació, l’exercici físic i el descans com a hàbits saludables que és recomanable mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut. - Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqüències que se’n deriven. Analitzar l’impacte d’algunes activitats humanes sobre els recursos i en particular sobre l’aigua. - Classificar éssers vius segons diferents característiques (nutrició, relació, reproducció) . - Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte. - Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, aplicats als òrgans de govern de diferents institucions, assumint responsabilitats en el si del marc escolar. - Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn. Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. - Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació social, cultural, econòmic i tecnològic en l’entorn, i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el món actual. - Reconèixer els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els fets en línies de temps.

  No comments:

  Post a Comment

  Thanks for your comments. We appreciate that you follow us.